Práva a podmínky →

Práva a podmínky

1. Obecná ustanovení

David Musil (IČ: 87977800, zapsán do živnostenského rejstříku), který je autorem této webové prezentace (dále jen „autor“) a Martin Života (IČ: 73421600), která je jejich vlastníkem (dále jen "vlastník"), vydávají podmínky a právní omezení k používání této webové prezentace (dále jen "podmínky") , dostupné na adrese www.lucht-lhz.cz (dále jen "prezentace"). Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které chtějí užívat nebo užívají tuto internetovou prezentaci ("dále jen uživatelé"). Vlastník těchto stránek, který v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon"), je oprávněn vykonávat majetková práva k této prezentaci.

2. Používání webové prezentace

Užívat tuto prezentaci, jinak než pro vlastní informativní potřebu, bez souhlasu autora a vlastníka není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany autora i vlastníka v souladu s autorským zákonem. Používání této prezentace je pro všechny osoby bezplatné. Je přísně zakázáno zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu autora a vlastníka do obsahu či technické podstaty této prezentace. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti této prezentace má pouze autor a vlastník.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na této prezentaci vycházejí z informací, které jejich vlastník poskytuje pro veřejnost. Autor ani vlastník neručí za správnost a úplnost informací na této prezentaci a může je bez předchozího upozornění kdykoliv změnit. Autor ani vlastník nenesou žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním prezentace. Autor ani vlastník dále nenesou žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím této prezentace. Autor ani vlastník nenesou žádnou odpovědnost ani za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím této prezentace. Všechny grafické a multimediální objekty (fotografie, obrázky, video nahrávky, audio nahrávky), které jsou na této prezentaci umístěny, jsou zde na přání vlastníka, který je sám na web umístil. Vlastník byl důrazně autorem prezentace varován ohledně možného porušení autorských práv a následných postihů a nenese tedy žádnou odpovědnost za vzniklé škody třetím osobám a případné porušené právní podmínky. Autor ani vlastník neodpovídají za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí prezentace (diskusní fóra, návštěvní kniha), a vyhrazují si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.

4. Přístup a ochrana osobních údajů

Přístup na tuto prezentaci může být ze strany autora podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude vlastník s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

5. Spuštění a pozastavení prezentace

Tato prezentace je spuštěna do testovacího provozu ve své plné verzi ještě před zaplacením poslední faktury, kterou vystaví auto stránek jejímu vlastníkovi. Faktura byla vydána současně se spuštěním této prezentace. Pokud od tohoto data nedojde do 14 dnů k zaplacení požadované faktury, bude prezentace pozastavena. Tato prezentace smí být pozastavena pouze v jednom z následujících případů:

a) o pozastavení rozhodne jejich vlastník z jakéhokoli libovolného důvodu
b) o pozastavení rozhodne jejich autor z důvodu nezaplacení požadované finanční částky ze strany vlastníka - stane se tak obvykle po 14 dnech od data splatnosti vydané faktury

6. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na této prezentaci, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi autorem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze autor prezentace. Podmínky a právní omezení používání této prezentace jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.


21.03.2014 souhlasili s výše uvedenými body

David Musil, Martin Života